Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen „VOP“)

1. Předmět VOP

1.1. Tyto VOP upravují prodej vstupenek na fotbalová utkání fotbalového klubu FC Viktoria Plzeň a.s., se sídlem Štruncovy sady 2741/3, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 252 26 720, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 763 (dále jen „Klub“), na domácím stadionu Klubu (dále jen „Stadion“), a to jak přímo ze strany Klubu, tak prostřednictvím autorizovaných prodejců, a všechny z toho vyplývající smluvní vztahy s majiteli vstupenek resp. jejich držiteli (dále i jen společně „zákazníci“ nebo jednotlivě „zákazník“).

1.2. Není-li dále v těchto VOP stanoveno jinak, vstupenkou se pro účely těchto VOP rozumí permanentní vstupenky, balíčky vstupenek na více utkání v jedné soutěži a vstupenky na jednotlivá utkání.

1.3. Nákupem vstupenky vyjadřuje zákazník souhlas s těmito VOP a zavazuje se jimi řídit.

Klub si vyhrazuje právo pro konkrétní utkání vymezit pravidla pro prodej a smluvní vztah se zákazníky jinak jakož i vydat pokyny pro návštěvníky stadionu. Toto vymezení provede písemně oznámením na webových stránkách www.fcviktoria.cz (dále jen „Web Klubu“) nebo na pokladně. V případě rozporu mezi pravidly uvedenými v těchto VOP a specifickými podmínkami uvedenými na Webu Klubu nebo na pokladně mají přednost specifické podmínky.

2. Druhy vstupenek

2.1. Vstupenky na jednotlivá utkání

Vstupenka opravňuje k návštěvě na vstupence uvedeného utkání.

2.2. Balíček vstupenek

Klub si vyhrazuje právo na místo prodeje vstupenky na jednotlivé utkání prodávat vstupenky současně na několik utkání (tzv. balíček vstupenek).

2.3. Permanentní vstupenky

Permanentní vstupenka slouží pro opakované použití v rámci stanoveného časového období, a to na všechna domácí utkání základní části FORTUNA:LIGY a českého poháru.

Permanentní vstupenka je přenosná, avšak dětská permanentka na Rodinnou tribunu opravňuje ke vstupu pouze dítě do 15 let (v době prodeje permanentní vstupenky).

Při zakoupení permanentní vstupenky na prodejním místě Klubu je zákazník povinen vyplnit, podepsat a Klubu při zakoupení permanentní vstupenky předat formulář se svými osobními údaji (dále jen „Formulář“), nezbytnými pro prodej vstupenky.

Při zakoupení permanentní vstupenky na prodejním místě pro internetový prodej je zákazník povinen vyplnit Formulář on-line při nákupu; v takovém případě bude permanentní vstupenka doručena zákazníkovi poštou na adresu, kterou zákazník uvede při nákupu.

Zakoupením permanentní vstupenky vzniká časově omezená automatická rezervace vstupenky na domácí utkání evropských pohárů (soutěže UEFA); časové omezení Klub uvede na Webu Klubu při zahájení prodeje vstupenek. Místo této vstupenky se nemusí shodovat s místem permanentní vstupenky.

3. Prodej vstupenek

3.1. Není-li pro konkrétní utkání Klubem stanoveno jinak, autorizovanými místy pro prodej vstupenek jsou:


 • prodejní místo Klubu v areálu Štruncovy sady za chodem P stadionu. Provozní dobu tohoto prodejního místa stanovuje Klub a je uvedeno na Webu Klubu.
 • prodejní místo pro internetový prodej, na adrese http://www.plzenskavstupenka.cz, kterou provozuje společnost Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., se sídlem Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 252 20 683.
 • prodejní místo Plzeňské vstupenky; sí těchto prodejních míst je zveřejněna na http://www.plzenskavstupenka.cz

3.2. Za platnost vstupenek zakoupených mimo tato dvě autorizovaná místa Klub nenese odpovědnost.

4. Cena vstupenek

4.1. Cenu vstupenek stanovuje Klub a je uvedena při zahájení prodeje na Webu Klubu. Cena vstupenky se uvádí včetně zákonné sazby daně z přidané hodnoty.

4.2. Pokud Klub poskytuje slevy na vstupenky, je zákazník povinen, uplatňuje-li nárok na takovou slevu, prokázat na jeho žádost oprávněnost nároku na poskytovanou slevu jak prodejci vstupenek, tak pořadatelské službě při vstupu na utkání; v opačném případě mu nebude umožněn vstup na utkání bez další náhrady.

5. Obecná ujednání o vstupenkách

5.1. Vstupenky jsou vystavovány na konkrétní sedačku, určenou dle sektoru, čísla řady a čísla sedačky. Zákazník bere na vědomí, že může dojít ke změně značení a dispozičního uspořádání sedaček na Stadionu a že umístění rezervované sedačky je pouze orientační.

5.2. Není-li v těchto VOP výslovně uvedeno jinak, zaplacené vstupné ani zaplacené zálohy na vstupné se nevrací a zakoupená vstupenka se nevyměňuje.

5.3. V případě, že na základě vyšší moci, rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy či orgánu řídícího příslušnou soutěž nebude možné k určitému utkání či utkáním využít sedačku, k jejímuž užívání je zákazník oprávněn, je Klub oprávněn, dle konkrétních možností, přidělit majiteli dotčené vstupenky jinou sedačku nebo vstupenku pro dané utkání zrušit, s čímž majitel zakoupením vstupenky souhlasí. V případě přidělení jiné sedačky majiteli vstupenky nepřísluší nárok na slevu či vrácení ceny vstupenky. V případě zrušení vstupenky má majitel vstupenky nárok na vrácení ceny vstupenky oproti odevzdání vstupenky, a to v čase a místě stanovené Klubem; nárok na vrácení (ani části ceny) nemá majitel permanentní vstupenky, s čímž zakoupením permanentní vstupenky souhlasí. Klub bude o těchto opatřeních informovat majitele vstupenek na Webu Klubu nejpozději 1 den před konáním příslušného utkání.

6. Další prodej vstupenek

6.1. V případě prodeje vstupenek ze strany majitele třetí osobě je majitel oprávněn prodat vstupenky druhé osobě maximálně za stejnou cenu, za jakou vstupenku koupil (pro účely tohoto článku se za cenu vstupenky považuje celkový náklad, za který je vstupenka koupena včetně případných režijních nákladů, poplatku za zprostředkování prodeje, apod.). V případě, že se majitel bude snažit prokazatelně prodat nebo prodá vstupenku za vyšší cenu, může být vstupenka (včetně permanentní vstupenky) zneplatněna bez další náhrady.

6.2. Majitel permanentní vstupenky je dále oprávněn využít u vybraných utkání pro prodej systém „Nabídni své místo“, blíže specifikovaný na Webu Klubu.

6.3. Při opuštění stadionu ztrácí vstupenka (včetně permanentní vstupenky – pro dané utkání) svoji platnost.

7. Ztráta, zničení či poškození vstupenky

7.1. Není-li v těchto VOP uvedeno jinak, jakýmikoliv dodatečnými úpravami či poškozením se vstupenka stává neplatnou.

7.2. V případě ztráty, zničení či poškození permanentní vstupenky je zákazník povinen tyto skutečnosti nahlásit písemně na email fcviktoria@fcviktoria.cz a požádat o vystavení duplikátu.

7.3. O toto vystavení může požádat výhradně osoba vedená ve Formuláři jako majitel permanentní vstupenky, který je současně povinen prokázat se průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, popřípadě řidičský průkaz). Poplatek za vystavení duplikátu permanentní vstupenky činí 100,- Kč.

8. Změna termínu utkání či jeho zrušení

8.1. Změna termínu utkání je vyhrazena. Zpětvzetí vstupenek při změně termínu utkání je možné jen do dne předcházejícímu konečnému dni pořádání utkání; v jiných případech je zpětvzetí vstupenky vyloučeno. V případě permanentních vstupenek není zpětvzetí vstupenek možné.

8.2. V případě zrušení utkání obdrží zákazník, nejde-li o permanentní vstupenku, vstupné zpět oproti vrácení vstupenky v místě, kde vstupenku zakoupil, a to způsobem a v termínu stanoveném Klubem a uveřejněném na Webu Klubu.

9. Návštěvní řád Stadionu

9.1. Zákazník je povinen dodržovat Návštěvní řád Stadionu, zejména pak pokyny pořadatelské a bezpečnostní služby. Návštěvní řád Stadionu je k dispozici na Webu Klubu a před vstupem do stadion. Zakoupením vstupenky zákazník potvrzuje, že se s Návštěvním řádem stadionu seznámil.

9.2. V případě porušení ustanovení Návštěvního řádu Stadionu bude permanentní vstupenka bez náhrady do konce sezony zneplatněna.

10. Reklamace

10.1. Zákazník je povinen uplatnit jakoukoliv reklamaci související s prodejem vstupenek a se smluvním vztahem tímto prodejem založeným u Klubu jakýmkoliv způsobem, nejlépe písemně a bez zbytečného odkladu. To samé platí ohledně případných nároků na náhradu škody vzniklé zákazníkovi v průběhu konání utkání.

10.2. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Klub se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě, přičemž v této lhůtě Klub současně vyrozumí zákazníka o způsobu vyřízení reklamace. Klub vydá zákazníkovi písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

10.3. Zákazník bere na vědomí, že se vzdává, v maximální míře připuštěné právními předpisy, jakýchkoli nároků na náhradu jakékoli újmy vzniklé na jeho straně zejména v souvislosti s konáním utkání nebo se změnou programu, místa nebo termínu jeho konání apod.

11. Další ujednání

11.1. Vstupenky jsou ceniny chráněné ochrannými znaky. Nabízení, prodávání a jiné udávaní padělaných, zkopírovaných a pozměněných vstupenek je trestné podle příslušných právních předpisů.

11.2. Za platnost vstupenek zakoupených mimo autorizovaná prodejní místa nenese Klub odpovědnost a v případě padělání vstupenky nebo zakoupení vstupenky mimo autorizovaná prodejní místa, se držitel vystavuje, vedle trestněprávních postihů, riziku nevpuštění na utkání a uplatnění náhrady škody ze strany Klubu.

11.3. Se vstupenkami není oprávněn nikdo nakládat bez výslovného písemného souhlasu Klubu v souvislosti s propagací své osoby či jiného subjektu (spotřebitelské soutěže, loterie apod.).

11.4. Pokud by se některé ustanovení těchto VOP stalo neplatným, relativně neúčinným, zdánlivým nebo nevynutitelným, nebude to mít vliv na platnost, účinnost a vynutitelnost dalších ustanovení VOP, lze-li toto ustanovení oddělit od VOP jako celku.  Platnost a účinnost ostatních ustanovení tím zůstává nedotčena.

12. Zpracování osobních údajů

12.1. Zpracování osobních údajů zákazníků probíhá dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR”), a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZOڔ).

12.2. Subjektem údajů je fyzická osoba - zákazník, k níž se osobní údaje vztahují (dále jen „Subjekt“).

12.3. Společnost FC Viktoria Plzeň a.s., se sídlem Štruncovy sady 2741/3, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 252 26 720, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 763 (dále jen „správce”) zpracovává osobní údaje pro účely zajištění a poskytování dále uvedených plnění:

 • poskytnutí služeb a zajištění účasti zákazníka na utkáních resp. jiných společenských událostech a/nebo obchodních cestách organizovaných správcem,
 • evidence v databázi kontaktů správce, a
 • k zasílání obchodních sdělení,
a to po dobu účasti na jejich využívání, včetně doby nutné k jejímu administrativnímu ukončení v souladu s příslušnými předpisy.

12.4. Osobní údaje budou použity pouze pro účely plnění smlouvy – poskytování služeb, zejména zasílání informací o termínech konání zápasů, jejich změnách a dalších informací důležitých pro využívání služeb a k zasílání nabídek obchodu nebo služeb a obchodních sdělení správce a jeho obchodních partnerů (oprávněný zájem správce). Správce je oprávněn na základě souhlasu předávat osobní údaje zákazníků svým obchodním partnerům k zasílání nabídek obchodu nebo služeb a obchodních sdělení správce nebo obchodních partnerů. Správce a jeho obchodní partneři jsou oprávněni osobní údaje zákazníka zpracovávat nejdéle do uplynutí 3 let ode dne ukončení smlouvy a údaje pro zasílání nabídek obchodu a služeb nebo obchodních sdělení do vznesení námitek nebo odvolání souhlasu se zasíláním nabídek nebo obchodních sdělení. Souhlas se zpracováním osobních údajů může být kdykoliv písemně odvolán. Zákazník může kdykoliv bezplatně správci sdělit, že si nepřeje dostávat další obchodní sdělení, a to na emailovou adresu fcviktoria@fcviktoria.cz.

12.5. Správce používá podobizny a obrazové snímky (fotografie) poskytnuté správci nebo pořízené správcem na utkáních pořádaných správcem pro účely zveřejnění fotografií v tištěné a webové firemní prezentaci správce, propagačních nebo jiných materiálech správce nebo jeho obchodních partnerů.

12.6. Správce oznamuje zpracovávání osobních údajů, které jsou získávány v souvislosti s provozováním elektronického přístupového systému na utkáních správce, a poskytuje tyto osobní údaje třetím stranám, zejména Policii ČR či jiným orgánům veřejné správy. 

12.7. Takto pořízené osobní údaje budou správcem zpracovávány po dobu 5 pracovních dnů od jejich pořízení, nenastanou-li okolnosti, které podmiňují prodlouženi této doby. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje v souladu s GDPR a ZZOÚ i bez souhlasu subjektu v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případech oprávněných zájmů správce.

12.8. Správce osobní údaje zpracovává po dobu trvání plnění služeb a poté ještě po dobu 3 let po skončení tohoto plnění z důvodu plnění právních povinností správce, plnění smlouvy a oprávněných zájmů správce, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší. Po uplynutí této lhůty je správce oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze pro účely archivace nebo je anonymizuje. Údaje pro zasílání nabídek obchodu a služeb nebo obchodních sdělení správce zpracovává do vznesení námitky nebo odvolání souhlasu se zasíláním nabídek nebo obchodních sdělení.

12.9. Za podmínek uvedených v čl. 13 až 22 GDPR a v ZZOÚ má subjekt právo:

 1. být informován o zpracování svých osobních údajů podle článků 13 a 14 GDPR;
 2. na přístup ke svým osobním údajům podle článku 15 GDPR;
 3. na opravu svých osobních údajů podle článku 16 GDPR;
 4. na vymazání („právo být zapomenut“) podle článku 17 GDPR;
 5. na omezení zpracování osobních údajů podle článku 18 GDPR;
 6. na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR;
 7. vznést námitku, včetně práva odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, podle článku 21 GDPR;
 8. nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování, podle článku 22 GDPR.

12.10. Subjekt je oprávněn uplatnit svá práva u správce. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů může subjekt kontaktovat FC Viktoria Plzeň a.s. na její e-mailové adrese fcviktoria@fcviktoria.cz, na tel. č. +420 377 221 507, 515 nebo na adrese jejího sídla. Subjekt má dále právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

12.11. Správce nemá pověřence pro ochranu osobních údajů.

12.12. Přístup k osobním údajům mají zaměstnanci správce pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů a zpracovatelé, kterými jsou zejména dodavatel ticketingového, mailingového, databázového a odbavovacího systému. Správce je oprávněn osobní údaje předat zpracovatelům osobních údajů, kteří zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu se správcem, jakož i jiným správcům osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb zákazníkům. Aktuální seznam zpracovatelů bude vydán na vyžádání. Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám, pokud pro to existuje právní základ, například poskytovateli poštovních služeb nebo kurýrní společnosti v souvislosti s doručením zásilek, společnosti poskytující služby elektronických komunikací v souvislosti s elektronickou komunikací, bankám v souvislosti s platebními operacemi, státním orgánům v rámci výkonu jejich působnosti, daňovým, právním a jiným poradcům správce, soudu a exekutorovi v souvislosti s vymáháním pohledávek apod.

13. Řešení sporů

13.1. Vzájemné spory mezi zákazníkem a klubem řeší Česká obchodní inspekce a příslušné obecné soudy České republiky. Zákazník má právo na mimosoudní řešení sporu, který vznikne v důsledku uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a Klubem. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), která je rovněž příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Zákazník je oprávněn obrátit se se svou stížností nebo s návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu obsahujícího náležitosti uvedené v § 20n zákona o ochraně spotřebitele, na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, a za tím účelem může využít internetové stránky Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) (www.adr.coi.cz). Zákazník je rovněž oprávněn využít platformu pro řešení sporů on-line (ODR), která je zřízena Evropskou komisí (http://ec.europa.eu/odr).

14. Změna VOP

14.1. Klub si vyhrazuje právo v případě vzniku rozumné potřeby změny provést přiměřenou změnu těchto VOP, v kterémžto případě uveřejní jejich nové znění na Webu Klubu minimálně s třídenním předstihem.  Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej vstupenek jsou účinné od 1. dubna 2023.